Kurullarımız

Gıda Güvenliği Kurulu

Beslenme ihtiyacı doğadaki tüm canlılar için olduğu gibi insanlar için de temel ihtiyaçlardan biridir ve bu ihtiyacı karşılayabilmek için ise güvenli gıdaya erişebilmek lazımdır. Yani öncelikle insan gıdası diyebileceğimiz ürünün güvenli, temiz ve tüketilebilir olması gerekmektedir.
Gıda güvenliği özet olarak, bir gıdayı tarladan sofraya diye tabir edildiği üzere üretim süreçlerinden tüketimine kadarki tüm aşamalarında insan sağlığına zararlı hale getirebilecek bütün tehlikelerden korumak ve bunun için gerekli tedbirleri almak anlamına gelmektedir. Bu tehlikeler fiziksel olabileceği gibi kimyasal ve mikrobiyolojik de olabilir.

Gıda Güvenliği Kurulu ve Gıda Güvenliği Yaklaşımımız

Rahmetli kurucumuz merhum Sabri Ülker beyefendinin Ülker’i kurarken daha işin başında benimsediği, “kendim yemediğim ve çocuklarıma da yedirmediğim hiçbir mamulü üretmem ve ticaretini de yapmam” anlayışı ile, Ülker ürünlerinin üretildiği ilk zamanlardan beri, tedarik ettiğimiz hammaddelerin ve üretilen tüm ürünlerin Kalitesi, Temizliği ve Helal’liği konularına dikkat edilmiştir. Yıldız Holding markalarını taşıyan ürünlerin günümüzde “Kalite ve Güven” kelimeleri ile özdeşleşmiş olması ilk kuruluş yıllarından başlayıp günümüze kadar aralıksız süregelen bu anlayış ve hassasiyet ile mümkün olmuştur.

Günümüzde tüketiciler, yaşam biçimleri, beslenme tercihleri ve dini hassasiyetleri çerçevesinde, tükettikleri gıdalar üzerine farklı, yeni taleplerde ve beklentilerde bulunmaktadır. Bu talep ve beklentiler arasında bir gıdanın kaliteli, temiz ve güvenli olmasının yanı sıra inançlarına ve yaşam tarzlarına uygunluğu da ön plana çıkmaktadır.

Biz Yıldız Holding olarak, ürün güvenliğinin yasal mevzuatlarla beraber tüketici talep ve tercihleri doğrultusunda karşılanmasını bütün insanlar için bir “insanlık hakkı” olarak görmekteyiz. Bahsettiğimiz sorumluluk anlayışımız ile birlikte Yıldız Holding’in gıda şirketleri portföyünün genişlemesi ile, fabrika bazında yönetilmekte olan Gıda Güvenliği, Gıda Savunması ve Helal Gıda başta olmak üzere tüketici hassasiyetleri süreçlerinin tek bir çatı altında toplanarak koordine edilmesi, Holding kurumsal stratejileri ve politikalarının daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve denetlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Akabinde de bu ihtiyacı karşılaması için Gıda Güvenliği Kurulunun oluşturulmasına karar verilmiştir.

Yıldız Holding Gıda Güvenliği Kurulu çatısı altında, bu büyük emanetini geliştirerek sürdürmek ve gelecek kuşaklara da aktarmak için global ölçekte oluşturduğumuz Yıldız Holding Gıda Güvenliği, Gıda Savunması ve Tüketici Hassasiyetleri (Helal, Koşer, Vejetaryen/Vegan vd.) Standartları ve Sistemlerinin uygulamalarını takip ediyor, etkinlik ve yeterliliğini denetliyor, süreklilik ve mükemmelliğini sağlamaya çalışıyoruz.

Yıldız Holding Gıda Güvenliği Kurulumuz ve uygulamaları hakkında detaylı bilgi için www.ggk.com.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Global Onur ve Etik Kurulu

Global Onur ve Etik Kurulu, Yıldız Holding ve Grup şirketlerinde çalışan, toplu iş sözleşmesine taraf olmayan “kapsam dışı personelin” olumlu veya olumsuz tavır ve davranışlarının ödüllendirilmesi veya cezalandırılması ile ilgili inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak ve nihai karara bağlamak amacıyla oluşturulmuş bir başkan ve üç üyeden oluşan dört kişilik bir kuruldur. 

Global Onur ve Etik kurulu, kendisine intikal ettirilen konularda şirket kapsam dışı personelin her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütür. Ödüllendirme veya cezalandırma şekli ve içeriği hakkında kararlar alır. Önüne gelen olaylarla ilgili aldığı kararlarla, kapsam dışı personelin mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak için gerekli önerileri hazırlar ve onay için Holding Yönetim Kurulu Başkanı’na sunar. Türkiye Dışı Vukuat halinde yukarıda yer alan görevleri ifa etmeyi teminen ilgili Şirketin tabi olduğu etik ve hukuk normları çerçevesinde konuyu soruşturmak üzere ilgili Şirkette vaka bazlı yahut daimî raportörler görevlendirebilir, gerekli görmesi halinde bu inceleme ve soruşturmaları Grubun global politika, prensip ve iş yapış teamülleri yönüyle ayrıca ele alabilir, mesele hakkında nihai karar alabilir.

Global Onur ve Etik Kurulu kapsamında oluşturduğumuz Yıldız Holding ve iştirakleri için Etik İlkeler ve Çalışma Prensipleri, uyulması veya kaçınılması gereken ve esası dürüstlük olan davranışlar bütününü ifade eder. Yıldız Holding Etik İlkeler ve Çalışma Prensiplerinin amacı, iş etiği konusunda ortak bir kurum kültürü oluşturmak, bu konudaki bilinci, duyarlılığı ve farkındalığı yükseltmektir. Etik İlkeler, iş süreçlerindeki tüm taraflara karşı, sadece yasal ve ticari değil etik sorumlulukla da hareket edilmesi konusunda rehber olma amacını gütmektedir. Yıldız Holding Etik İlkeleri müşterilerin, çalışanların, hissedarların, iş ortaklarının, Tedarikçilerin birbirleriyle ve rakiplerimiz ile kamu kuruluşları ve toplumla olan ilişkilerini düzenler.