YILDIZ HOLDİNG SORUMLU SATIN ALMA POLİTİKASI

Giriş

Yıldız Holding olarak Bu Dünya Bizim stratejimiz kapsamında müşterilerimize besin değeri yüksek, güvenli, kaliteli, yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler sunuyoruz. Ürünlerimiz ile müşterilerimize ilham verirken binlerce tedarikçi, üretici, çiftçi ve farklı paydaşınmutluluğunun da bir parçası olmayı amaçlıyoruz.

Yıldız Holding, grup şirketleri ve paydaşları, iş birliği içinde çalışarak sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, tedarik zincirinde çalışma koşullarını iyileştirilmesi, iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, yoksulluk ve açlığa son verilmesi ve gelecek nesiller için gıda güvenliğinin sağlanması konularında pozitif etki yaratma amacını taşımaktadır. Yıldız Holding olarak bu hedeflere ulaşmak için başta kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları (STK'lar), sektörel oluşumlar, uluslararası kuruluşlar ve girişimlerle birlikte çalışmayı taahhüt ediyoruz.

Amaç

Yıldız Holding Sorumlu Satın Alma Politikası (Politika), tüm paydaşlar için uzun vadeli ortak değer yaratmak, sürdürülebilir bir geleceğe doğru tedarikçilerimizle birlikte çalışmak amacıyla hazırlanmıştır. Sürdürülebilir bir şekilde büyürken değer zincirimizde yer alan paydaşların yaşamı üzerinde pozitif bir sosyal etki yaratmayı ve çevreye verdiğimiz etkiyi azaltmayı hedefliyoruz.

Yıldız Holding Sorumlu Satın Alma Politikası tüm grup şirketlerine mal ve hizmet sağlayan tüm küresel tedarikçilerin uyması beklenen çevresel, sosyal ve etik sorumlulukları tanımlamaktadır. Politika tüm grup şirketlerini ve tedarikçilerini kapsar. Tedarikçilerimizin Politika’ya uymasını ve Politika’yı çalışanlarına ve kendi tedarik zincirlerine iletmelerini bekliyoruz.

Bu Politika, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD) Çok Uluslu Şirketler Rehberi temel alınarak belirlenmiştir.

Temel İlkeler

Çocuk İşgücü

Tedarikçiler yasal asgari yaş sınırına uymalı ve Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesinin 138’inci maddesinde belirtilen kapsamda 15 (bazı gelişen ülkelerde 14) yaşından küçük işçi çalıştırmamalıdır.

Zorla Çalıştırma

İstihdam gönüllülük esasına bağlı olmalıdır. Tedarikçiler hiçbir koşul altında zorla işçi çalıştırmamalı, yasal olmayan uygulamalara başvurmamalıdır.

Çalışma Saatleri ve Ücretler

Yasal izin, tazminat, fazla mesai ücreti ve diğer tüm yan haklar kanuni gereklilikler çerçevesinde sağlanmalıdır. Çalışma saatleri ve fazla mesai kanunlara ve sektörel standartlara uygun olmalıdır.

Güvenli ve Temiz İş Ortamı

Tedarikçiler, çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir çalışma ortamı sağlamakla sorumludur.

Çevrenin Korunması

İlgili tüm çevre yasa ve düzenlemelerine uyulmalıdır. Gerekli çevre izinleri alınmalı ve yasalara uygunluğu temin edilmelidir. Tedarikçi tüketimlerini, doğal kaynak kullanımını ve atıklarını en aza indirmek için çalışmalıdır. Atıkların bertarafı ve atık suların tahliyesi çevresel yükümlülükler ve limitler çerçevesinde yapılmalıdır. Karar alma süreçlerinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin çevresel etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

Kalite ve Gıda Güvenliği

Ürün ve hizmetler, ilgili kanunlarca öngörülen kalite ve güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. Gıda güvenliği ve kalite kuralları ile Yıldız Holding şirketlerinin Kalite Standartları gözetilmelidir.

Etik İlkeler

Tedarikçiler tabi oldukları tüm kanun ve yönetmeliklere uymalıdır, ilgili yönetmeliklere uygunluğu kanıtlamak üzere kayıtlarını şeffaf ve güncel tutmalıdır. Çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınmalı, iş ortaklarının fikri mülkiyet haklarını korumalıdır. Tedarikçilerin Yıldız Holding Etik İlkeler ve Çalışma Prensiplerine uymaları beklenir.

Ham madde Tedarik İlkeleri

Yıldız Holding ve grup şirketlerinde gerçekleşen üretim dünyanın farklı yerlerinde yetişen başta fındık, kakao, palm yağı ve buğday olmak üzere çeşitli ham maddelere dayanıyor. İşimizin geleceği için tarımsal ham maddelerin güvenli ve sürdürülebilir olarak tedarik edilmesi büyük önem taşıyor. İzlenebilirlik ve şeffaflığı arttırarak sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmak üzere çalışıyoruz.

Ham madde tedarikçilerimizin Yıldız Holding Sorumlu Satın alma Politikası temel ilkelerine uyum göstermelerini bekliyoruz.

Palm Yağı Tedariki

Palm yağı, başta gıda sektörleri olmak üzere birçok sektör için önemli ve çok yönlü bir bitkisel ham maddedir. Küresel talepte görülen önemli artış palm yağının yoğun olarak yetiştirildiği bölgelerde tropik ormanların ve turbalık alanların zarar görmesine ve yerel toplumun haklarının ihlal edilmesine yol açıyor.

İzlenebilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir palm yağı tedarik zinciri sağlamak üzere palm yağı ve yan ürünlerinin tedarikinde ormansızlaşmanın önlenmesini ve işçiler ile yerel halkların haklarına saygı duyulmasını sağlamayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masa Topluluğunun (Roundtable on Sustainable Palm Oil - RSPO) bir üyesi olarak tedarik zincirinde RSPO standart ve uygulamalarını benimsiyor ve bu standartları yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda;

  • Palm yağı sağlayan üreticilerimizin listesini ve yapılan şikayetleri kamuyla paylaşmayı,
  • Palm yağı tedarikçilerimizin Politika’da yer alan Ham madde Tedarik İlkelerine uygunluğunu gözetmeyi ve bu alanda gelişimlerini desteklemeyi,
  • Sürdürülebilir palm yağı tedarik stratejisi, hedef ve performansımızı şeffaf olarak paylaşmayı taahhüt ediyoruz.

ÇİFTÇİ REFAHI VE TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI

Buğday alımlarında direkt çiftçiden alımlara ayrıcalık tanıyor ve çiftçilere tohum desteği vermek suretiyle sözleşmeli ekim yapıyoruz.

Tarımsal alanların korunabilmesinin en önemli şartlarından biri de, üreticilerin tarımsal faaliyetlerinin bir ekonomik değerinin olması ve bu ederin onlara ödenebilmesidir. Ana faaliyet alanımız olarak tanımladığımız gıda ve içecek konusunda bu sorumlulukla hareket ediyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KAKAO

İşimizin en önemli hammaddelerinden biri olan kakao temininde sürdürülebilir ilkeleri benimseyerek kakao çiftçilerinin ekonomik ve toplumsal gelişmelerine destek olmayı amaçlıyoruz. 

PACTS-logo.jpg

Yıldız Holding olarak PACTS (Kakao İzlenirliği ve Sürdürülebilirliği için Üretici Birliği - Processors Alliance for Cocoa Traceability and Sustainability) programına sponsor olduk. Çevreye duyarlı ve profesyonel bir üretim zinciri yaratırken verimi artırmayı hedefleyen PACTS, bu doğrultuda kakao üretimi yapan çiftçilerin eğitilmesi, agronomi (tarım bilimi) desteği verilmesi ve yenilikçi üretim uygulamalarının öğretilmesini sağlıyor.

Sponsorluk kapsamında 2014 yılında PACTS’in Fildişi Sahili’ndeki kakao üreticilerinin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi programına yatırım yapıyoruz. Bu yatırım ile PACTS fermantasyon ve kurutma merkezlerinin içilebilir su ve güneş enerjisi ihtiyacı karşılanmış olacak. Böylelikle bölge halkının ve merkezlerdeki ekiplerin çalışmalarını önemli ölçüde kolaylaşacak.

Fildişi Sahili’nde içilebilir su erişimi olmayan seçilmiş 8 merkeze yapılan yatırım ile her bir merkezde 100 ile 4.000 kişiye temiz su sağlanacak. Proje tamamlandığında sağlıksız içme suyu kaynaklı hastalıklarda azalma ve yerel halkın sağlık şartlarında iyileşme sağlanması da bekleniyor. Ayrıca toplamda 15 kurutma merkezine güneş aydınlatma sistemleri kuruluyor. Yerleştirilecek güneş panelleri sayesinde binaların hem iç hem dış aydınlatması yapılacak. Ayrıca elektrikli aletler günlük 7 saate kadar şarj edilebilecek. Böylece güvenlik seviyesi ve gece çalışmalarındaki görüş alanı artacak.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

WOF-logo.jpg

Türkiye’nin en büyük kakao kullanıcısı olan Ülker Çikolata şirketimizle, 2012 yılında Dünya Kakao Vakfı’na (The World Cocoa Foundation) üye olarak dünya çikolatacılarıyla aynı platformda yer alıyoruz. Bu platformla birlikte, dünya nüfusunun refahını geliştirecek tarımsal üretimde sürdürülebilir ilkeleri benimseyerek kakao çiftçilerinin ekonomik ve toplumsal gelişmelerine destek olmayı amaçlıyoruz.

Dünya Kakao Vakfı’na üye olan ilk Türk şirketi olarak, Dünya Kakao Vakfı çatısı altında yapılan çalışmalar ile kakao sektörünün sürdürülebilir olmasına ve kakao çiftçilerinin refah seviyesinin artırılmasına destek oluyoruz. 2000 yılında kurulan ve çikolata sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin üye olduğu Dünya Kakao Vakfı, kakao üretilen ülkelerdeki hükümetler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve çiftçiler ile ortak çalışmalar yapıyor. Bu ortak çalışmalar, kakao üretiminde kalite ve verimliliği arttıracak araştırmaları, çiftçiler ve ailelerinin eğitilmesini içeriyor.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız