ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Hammaddemizi üreten doğayı korumaya önem veriyoruz.

 

Yıldız Holding olarak, ait olduğumuz toplumun ihtiyaçlarının farkındayız ve sosyal hayata somut katkılar sağlamayı önemli bir görev olarak görüyoruz. Bu amaçla, üretim yaptığımız toprakları sahiplenmek ve korumak, kurumsal vatandaşlık bilinciyle toplumun ihtiyaçlarına çözüm üretmek grubumuzun öncelikli sorumlulukları arasında yer alıyor.

Holding genelinde 2010 yılından bu yana 40 milyon TL’ye yakın çevre ve enerji verimliliği yatırımı gerçekleştirdik. Satış ve dağıtım ağındaki yeniden yapılanma ile 2 bine yakın aracı trafikten çekerek 4.7 milyon litrelik yakıt tasarrufu sağladık. Enerjinin verimli kullanılması ve tasarruf çalışmaları sonucunda 4 yılda 225 milyon kW/saat’lik bir tasarruf sağladık.

Sadece 2013 yılındaki yatırımlar ile yaklaşık 20 bin ailenin yıllık elektrik tüketimine denk gelen bu miktar ile 6 MW/saat’lik bir termik santralin kurulum ihtiyacını karşılamış olduk. Doğal kaynak tüketiminin azaltılmasına yönelik yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 200 milyon litre (4 bin kişinin bir yıllık su tüketimine eşdeğer miktarda) su tasarrufu sağladık.

YesilProje.jpg

YEŞİL PROJELER

Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerde enerji verimliliği ve tasarrufu konularında yaptığımız çalışmaları, “Yeşil Projeler” adı altında yürütüyoruz. Üretimde bir yandan etkili bir atık yönetimi stratejisi ile karbon emisyon oranları ve çevresel atıklar yasal limitlerinin de altına çekilirken, holding bünyesindeki ambalaj şirketleri de doğada kısa sürede çözünen ambalaj malzemeleri geliştirerek dünyada öncü rol üstleniyor.

KARBON EMİSYON ORANLARINI EN AZA İNDİRMEK

1. Sera gazı salımı azaltımı Yıldız Holding olarak; çevre politikalarımızı, kurumsal vatandaşlık ve dünya vatandaşı olma bilinciyle şekillendiriyoruz. 25’i yurtdışında toplam 72 fabrikada üretim gerçekleştiren topluluğumuzun çevre ile ilgili çalışmalarını da global pencereden bakarak yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmaların temelinde iklim değişikliği ile mücadele stratejisi yer alıyor.

Yıldız Holding işletmelerinde enerji verimliliğine yönelik yürütülen çalışmalarımız sonrasında 4 yılda 102 bin ton CO2 emisyonu azalımı sağladık.

Fabrikalarımızda tüketilen enerjinin ve dolayısıyla karbon emisyonlarının düşürülmesi için son 4 yılda yaptığımız çalışmalar sonucunda yıllık elektrik tüketiminde ortalama % 8, yıllık doğalgaz tüketiminde ise yıllık % 6,5 oranında tasarruf elde ettik. Yapılan tasarruflar sonucunda CO2 salınımının %11 azaltılmasını sağladık.

İşletmelerdeki atıklardan ve atık sulardan enerji geri kazanım projeleri gerçekleştirdik.
Son bir yılda, 50’nin üzerinde proje ile 2014 yılında su tüketimimizi 450 milyon litre azalttık. Toplam tasarruf 3 milyon kişinin bir günlük su tüketimine eş değer.


İşletmelerdeki karbondioksit emisyonlarını düşürmek için alternatif enerji kaynaklarına yönelimi hızlandırdık.
Arıtma tesislerinin işletme şartlarını iyileştirerek enerji ve kimyasal tüketimleri minimize ettik.
Çeşitli işletmelerde yağmur sularını biriktirerek yer yıkamaları ve bahçe sulamada tekrar kullandık.
İşletmelerde oluşan tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkları kaynağında ayrıştırarak lisanslı firmalar aracılığıyla geri kazanım, geri dönüşüm ve bertaraf proseslerine yönlendirdik.

Ozon tabakasına zarar veren soğutucu gazların minimize edilmesini sağladık.

Fırın ve kazan bacalarından atık ısı geri kazanımı projeleri gerçekleştirdik.

Fabrikalarda yüksek enerji verimli elektrik motorlarına geçiş sağladık.
Fabrikalarda gerçekleştirilen ölçüm sonuçlarına göre, fabrikalardan kaynaklanabilecek hava kirliliği emisyonları ve atık su kirlilik konsantrasyonlarının, mevzuatın öngördüğü spesifik yasal limitlerin oldukça altında olduğunu tespit ettik. Ayrıca, fabrikalarımızın çevre izin belgelerini de yeniledik.

2.Enerji verimliliği Yıldız Holding bünyesindeki işletmelerde enerjinin verimli kullanılması ve tasarruf çalışmaları sonucunda 2010-2013 arasında uyguladığımız projelerin sonunda 225.3 milyon kW/saat’lik bir tasarruf sağladık.

Ak Gıda’nın ısı enerjisinden sıcak su üretimi ve elektrik motorlarında verimin artırılmasına yönelik projesi, Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nin (EİEİ) 2010 Yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) kapsamında destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında işletmemizin yaptığı yatırımın %30’u Enerji Bakanlığı tarafından hibe edilerek destek sağlandı.

Ülker Bisküvi Ankara Fabrikası da yine Elektrik Motor Sistemlerinde Verimliliğin Artırılmasına yönelik projesiyle VAP kapsamında destek aldı. Yine projemize Enerji Bakanlığı tarafından %30 hibe edilerek destek sağlandı.

Ak Gıda (Pamukova), Besler (İstanbul) ve Tül Kağıt fabrikalarında kendi elektriğini doğalgazdan üreten “Kojenerasyon Tesisleri” üretime alındı. Temiz bir yakıt olan doğalgazla çalışan kojenerasyon tesisleri tarafından her üç tesiste üretilen elektriğin yanı sıra, tesislerin ısı ihtiyacı da buhardan elde edilerek verimlilik sağlanıyor. Her üç tesiste üretilen elektrik, tesislerin tüm enerji ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir.
Kümaş Madencilik şirketimizle, döner fırın atık ısılarından yararlanarak elektrik enerjisi üretimine yönelik 10 milyon kW/sa elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Bu çalışma sonrasında 5.900 ton CO2 emisyonu azaltılmış olacak. Bu rakam 4 kişilik 3.571 ailenin elektrik tüketimine denk geliyor.

Holding bünyesindeki işletmelerde 2013 yılında, enerjinin verimli kullanılması ve tasarrufunu amaçlayan projelerin sonucunda 57.7 milyon kW/saat’lik bir tasarruf sağladık ve karşılığında 28.4 bin ton eşdeğerinde karbondioksit salınımını engelledik. Yaklaşık 20 bin ailenin yıllık elektrik tüketimine denk gelen bu miktar ile 6 MW/saatlik bir termik santralin kurulum ihtiyacını karşılamış olduk.

DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ

Hammadde Verimliliği

Yıldız Holding şirketlerinde TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurallarına uygun olarak kağıt, plastik, cam gibi geri dönüştürülebilir olan atıkları ayrı ayrı biriktirip fabrikalarının bağlı bulunduğu ilçe belediyelerine ya da lisanslandırılmış kuruluşlara vererek ülke ekonomisine dolaylı katkı sağlıyoruz.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre işletmelerimiz tarafından piyasaya sürülen ürünlerimizin ambalajları 2010-2013 yılları arasında Bakanlıkça belirlenen %38-%44 oranlarında geri dönüştürülerek ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.

2010-2013 yılları arasında geri dönüştürdüğümüz ambalaj miktarları, plastik için 48.197 ton, kağıt ve karton için 84.508 ton, cam için 27.063 ton ve metal için 12.833 tonu buldu.

İmalatta ise üretim aşamasında çıkan bitkisel atık yağları, sızdırmaz bidonlarla biyodizel üretimi için bedelsiz olarak lisanslı biyodizel firmalarına veriyoruz. Biyodizel üretimi ile atık madeni yağların çeşitli reaksiyonlarla yakıta dönüştürülmesini ve bu yakıtların araçlarda, ısınmada ve havacılık sanayinde kullanılmasını sağlamaktayız. Fabrikalarda ortaya çıkan atık madeni yağları ise, enerji üretimi amacıyla lisanslı firmalara veriyoruz. Madeni atık yağların depolandığı havuzları da yine çevreye zarar vermeyecek ve yağmur suyunu almayacak özelliklerde yapıyoruz. Pil atıkları ise, “Taşınabilir Pil Üreticileri Ve İthalatçıları Derneği”ne ait toplama kaplarında biriktirerek bertaraf ediyoruz.

Atık Yönetimi

2012 yılında yaklaşık 8 milyon TL’lik yatırımla Ak Gıda Pamukova fabrikasında açılan anaerobik arıtma ve biyogaz tesisi, Türkiye’nin teknolojik anlamda en yeni tesisidir.

Bu tesisimizle fabrikadaki atıklar işlenerek 1.4 MW/saatlik enerji üretiyoruz ve elde edilen biyogaz ile 2.700 hanenin doğalgaz, 3.800’e yakın hanenin de elektrik ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bu sayede çevreye 500 bine yakın ağaç dikimine eşdeğer katkı sağlıyor ve sera gazı emisyonlarını yıllık 9.8 bin ton azaltmış oluyoruz.

Üretimde çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarımız bununla da sınırlı kalmıyor. Önemini her geçen gün biraz daha artıran suyu verimli kullanmak adına da ciddi çalışmalar yapıyoruz.

Doğal Kaynakların Yönetimi ve Enerji Verimliliği Konusundaki Yatırımlar

50’nin üzerinde proje ile 2014 yılında su tüketimimizi 450 milyon litre azalttık. Toplam tasarruf 3 milyon kişinin bir günlük su tüketimine eş değer.

YEŞİL KAMPÜS: ÇAMLICA

Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü, ABD'deki Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) sertifikasını alarak yaşayan binalar kategorisinde Türkiye’den «Green Leed» alan üçüncü bina oldu. Bu süreçte ulaşılan sonuçlar ise şöyle;

- Yıldız Holding Çamlıca kampüsünde elektrik enerjisini, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten ( Yeşil Enerji ) kullanarak yeşil enerjiye dönüş sağladık.
- Su tüketimini % 25 – 30 oranında azalttık.
- Yıllık 6.5 ton kağıt ve kartonu, 3.7 ton plastiği geri dönüşüme gönderdik.
- Yılda 3.4 ton cam ve 2 ton metali geri dönüştürdük.
- 81.000 Kw/Saatlik enerji tasarrufu sağladık.
- 60 bin plastik bardağı kağıt bardaklarla değiştirdik.
- Yemekhane ve bahçe atıklarından kompost (gübre) üretimi sağlayarak, holdingin peyzaj alanlarında kullandık.

Çevresel sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemi, etkinlik yönetimi süreçlerimize de yansıtıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerimizden biri Karma, geri dönüşümlü çanta projesi. Atıl vinillerle yapılan ettiğimiz çantalar Çöpmadam atölyelerinde üretiliyor.

 

 

turmepa.jpg

SABRİ ÜLKER ÇEVRE ÖDÜLÜ

İşimizi sürdürürken, çevreye saygılı üretim faaliyetinin yanı sıra, çevre sorunlarını iyileştirecek çalışmalara da destek oluyoruz. Sabri Ülker Çevre Ödülü’yle çevre konusunda üretilen projelerin ödüllendirerek, hayata geçirilmesine katkıda bulunuyoruz.
Kurucumuz ve onursal başkanımız Merhum Sabri Ülker'in çevreye olan duyarlı bakış açısını devam ettiriyoruz. Sürdürülebilir çevre ve su kaynaklarının korunması için TURMEPA işbirliğiyle bu alandaki uygulanabilir projeleri ödüllendiriyoruz.

SABRİ ÜLKER ÇEVRE ÖDÜLÜ 2020 ADAYLARINI ARIYOR

Yıldız Holding ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın, gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, bugünün ve yarının çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin, her alanda korunması ve geliştirilmesi hedefiyle oluşturduğu “Sabri Ülker Çevre Ödülü” 4. kez sahibini arıyor.
“Yarınlar Seninle Yaşayacak” sloganıyla yola çıkılan Sabri Ülker Çevre Ödülü’nde bu yılki tema, “Çevre ve İnsan” olarak belirlendi. Yarışmaya başvuran projeler, Sıfır Atık yaklaşımı ve sürdürülebilirlik prensibi kapsamında su ve doğal kaynak kullanımı, karbon ve enerji yönetimi, atık yönetimi, biyo-çeşitliliğin korunması, iklim değişikliği ve gezegen sağlığı konu başlıkları altında değerlendirilecek.

2013 yılının kazananı Kaynayştır Projesi oldu
Sabri Ülker Çevre Ödülü ilk yılında atıkların kaynağında ayrıştırılarak yüzde 100 geri dönüşümünü sağlayacak Kaynayştır Projesi’nin oldu.
Kaynağında ayrıştırma anlamına gelen "Kaynayştır Projesi" evlerde, sitelerde, okullarda veya hastane gibi toplu yaşam alanlarında cam, plastik, kağıt, sıvı yağ ve evsel atığın ayrıştırılmasını sağlayacak bir otomasyon sistemi kurulmasını amaçlıyor.
Kaynayştır projesi bugün marka şehirler oluşturmak isteyen belediyelerle imzalanan protokollerle hayata geçiyor. Aynı zamanda özel sektörde 3 ayrı İmar Projesi’nde Kaynayştır sistemi kurularak, atıkların kaynağında ayrıştırılması hedefleniyor.

2. Sabri Ülker Çevre Ödülü’nü Akıllı Sulama Sistemi Aquatik Projesi kazandı
Sabri Ülker Çevre Ödülü 2014’te ikinci kez sahibini buldu. İlk yılda 200’ün üzerinde başvuru alan yarışmaya 2014 yılında 500'ün üzerinde başvuru oldu. Ödül, Harran Ovası’nda dengesiz sulamadan kaynaklanan çölleşmeyi engellemek için geliştirdiği “Akıllı Sulama Sistemi - AQUATİK” Projesi ile GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü mühendisi Murat Aydoğdu’ya verildi.
Tarlalara yerleştirdiği alıcılardan topladığı verileri radyo frekansları aracılığı ile merkezi bilgisayarlara aktaran ve toprağın, nem, tuz ve sıcaklığını ölçen AQUATİK, tarlaya gitmeden ürünün zamanında ve yeterli ölçüde sulanmasına imkan tanıyor.

3. Sabri Ülker Çevre Ödülü, Hydromx Enerji Tasarrufu Projesi’nin oldu
3.Sabri Ülker Çevre Ödülü’nü enerji tasarruf sıvısı olan ve ısı aktarımını geliştirmek için Nano-TermoTM teknolojisini kullanan Hydromx Enerji Tasarruf Projesi kazandı. Başvuru kriterlerini yerine getiren 274 proje arasından seçilen Hydromx, kapalı devre ısıtma ve soğutma sistemlerinde suyun yerine kullanılarak, ısı transfer verimliliğini arttırıyor ve böylece enerji tüketimi ve karbon salımında %35 azalma sağlıyor.
Isı transferinde fark yaratan teknolojisi ile dünyada ilk ve tek patentli enerji tasarruf solüsyonu olan Hydromx, içerisindeki formül ile termal performansı ve enerji etkinliğini iyileştiriyor.

Detaylı bilgi için: http://www.sabriulkercevreodulu.com/